Algemene voorwaarden SchoneBak B.V.


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden SchoneBak B.V.

Begrippen
1
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

a Opdrachtnemer: SchoneBak B.V. (met KvK-nummer: 08124872);

b Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (zijnde consument)  op verzoek van wie Opdrachtnemer een prestatie verricht van welke aard dan ook;

c Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde waarvan Opdrachtgever recht heeft op reiniging van de binnenzijde van de containers zoals beschreven in het Abonnement en Opdrachtgever de verplichting heeft geaccepteerd om periodiek of jaarlijks een bepaald bedrag daarvoor te betalen;

d Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk. 
 

Wijziging voorwaarden
2.1.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen, offertes en overige rechtshandelingen tussen partijen.

2.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het abonnement of de voorwaarden afwijkende bedingen waarbij opdrachtnemer verplichtingen aangaat of instemt met een lagere prijs, geldt niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. opdrachtnemer zal opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. 

 

Duur en opzegging
3.1. 
Opdrachtnemer biedt op haar website en/of via één of meer wervers aan de deur (verkoop buiten een verkoopruimte) abonnementen aan. Tussen partijen komt een abonnement tot stand na het volledig en correct invullen van het door opdrachtnemer beschikbaar gemaakt formulier. 

3.2. Het abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde periode aangegeven door opdrachtgever, de periode is maximaal één jaar. Tenzij opdrachtgever uiterlijk één maand voor het einde van deze periode het abonnement opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. 

3.3. Opdrachtgever kan een abonnement welke voor onbepaalde tijd geldt, te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen elke dag van de maand opzeggen. Deze opzegging dient door opdrachtgever persoonlijk (schriftelijk dan wel langs hetzelfde kanaal als waarlangs het abonnement is afgesloten) te geschieden. Opdrachtnemer is niet gehouden een opzegging gedaan namens opdrachtgever door een derde partij te accepteren.

3.4. Opdrachtgever heeft het recht om het abonnement zonder opgave van redenen binnen 14 (zegge: veertien) dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn vangt aan op de dag nadat het abonnement tot stand is gekomen.

3.5. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient opdrachtgever opdrachtnemer via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het abonnement te herroepen. Opdrachtgever kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de website.

3.6. In afwijking van 3.2. van deze voorwaarden wordt het abonnement niet stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet indien opdrachtgever na het verstrijken van de betreffende bepaalde tijd actief een nieuw abonnement aangaat. Dit nieuwe abonnement is alsdan opnieuw aangegaan voor de duur door opdrachtgever gekozen periode. 

3.7. Opdrachtnemer is gerechtigd een abonnement voor onbepaalde tijd met inachtneming van één maand opzegtermijn op te zeggen.

3.8. Indien na beëindiging blijkt dat opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal opdrachtnemer het verschil binnen 60 dagen aan opdrachtgever restitueren. 

 

Indexering en betaling
4.1.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeengekomen, door opdrachtgever verschuldigde, abonnementsgelden jaarlijks, per 1 januari, te verhogen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van het abonnement, is opdrachtgever gerechtigd het abonnement om deze reden (tussentijds) op te zeggen.

4.2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats via automatische incasso, waarvoor Opdrachtgever bij de totstandkoming van het abonnement aan opdrachtnemer een machtiging verstrekt.

4.3. Wijziging van bankrekeningnummer van opdrachtgever dient binnen vijf werkdagen aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.

4.4. De betalingstermijnen waarop de automatische incasso’s plaatsvinden zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. opdrachtnemer stelt opdrachtgever in de gelegenheid binnen twee weken aan de betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten, waaronder mede begrepen de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, in rekening te brengen. Voor iedere herinnering en/of aanmaning die opdrachtnemer aan opdrachtgever moet toezenden, worden €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Voor elke incasso terugboeking (storno) zal € 5,50 in rekening gebracht worden. Opdrachtgever krijgt deze kosten eenmalig vergoed bij de allereerste terugboeking. Pas vanaf de tweede terugboeking worden er dus daadwerkelijk kosten in rekening gebracht.

 

Overmacht
5.1.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van het abonnement niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen (met andere woorden “overmacht”), tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

5.2. Het is opdrachtnemer ingevolge de wet niet toegestaan om bij vorst of vorst aan de grond containers te reinigen. Het niet reinigen van de containers bij vorst of vorst aan de grond levert dan ook nimmer verzuim van de zijde van opdrachtnemer op.

5.3. Opdrachtnemer heeft – naast alle overige aan haar toekomende rechten – het recht het met opdrachtgever gesloten abonnement, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden, te ontbinden dan wel op te zeggen, indien: 

a. Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;

b. sprake is van blijvende overmacht;

c. het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt of indien met betrekking tot opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

d. er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid
6.1. 
Indien Opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor door opdrachtgever geleden schade uit hoofde van of in verband met een abonnement, geldt dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor directe schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van aan opdrachtnemer toe te rekenen gebrekkige uitvoering van het abonnement, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. 

6.2. Onder directe schade wordt uitsluiten verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakte om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan het abonnement te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

6.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is te allen tijde per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer ter zake van de door haar afgesloten (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. 

6.5. De uit dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


Adreswijziging
7.1.
Indien opdrachtgever verhuist, dan dient opdrachtgever dat aan opdrachtnemer te melden. Dit kan digitaal via uw account. Opdrachtgever ontvangt altijd een digitale bevestiging van de adreswijziging. Het plannen van het nieuwe adres van opdrachtgever kan 1 maand duren. Hierdoor kan het voorkomen dat opdrachtnemer in de tussenliggende periode geen reinigingsdiensten aan opdrachtgever kan aanbieden.

7.2. Indien er op het nieuwe adres geen reinigingsdiensten door opdrachtnemer worden aangeboden komt opdrachtgever in aanmerking voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld, met in achtneming van de opzegtermijn vermeld in artikel 3.2.

7.3. De reiniging van containers vindt niet op een vast tijdstip plaats. Opdrachtnemer reinigt dagelijks tot 19.00 uur. Tot die tijd dient opdrachtgever de container aan de straatkant te laten staan. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de container zichtbaar en toegankelijk te plaatsen zodat opdrachtnemer voor reiniging zorg kan dragen.

7.4. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat enkel lege containers kunnen worden gereinigd. Vanwege milieuwetgeving mogen er geen vet, bakolie alsmede uitwerpselen van dieren los in een container worden geworpen.

 

Slotbepaling
8.1.
Voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig en/of niet bindend, dan wel anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven alle overige bepalingen wel gelden en de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen.

8.2. De rechtsverhouding en het abonnement wordt beheerst door het Nederlands recht.

8.3. Alle eventuele geschillen dienen ex artikel 96 Rv worden voorgelegd aan de kantonrechter te Almelo, waarbij partijen expliciet het recht op hoger beroep voorbehouden. Voor zover opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld, dan dient u alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, inclusief de tijd welk eventueel zij zelf aan de procedure besteed heeft te vergoeden.

Volg ons ook op


SchoneBak.nu is partner van:

SchoneBak.nu
T 0541 531 999
E info@schonebak.nu

KVK 08124872
Btw NL813168405B01

 

Brandits logo