Privacy policy

Dit is het Privacy Statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schone Bak B.V., gevestigd aan de Stokhorstlaan 78, 7531 JG te Enschede. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te kunnen voeren, verwerkt Schone Bak B.V. persoonsgegevens. Schone Bak B.V. is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van Schone Bak B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Schone Bak B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Van wie verwerkt Schone Bak B.V.​ persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van ons bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Schone Bak B.V.. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Schone Bak B.V..

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door SchoneBak B.V. verwerkt?

Schone Bak B.V. bewaart uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. SchoneBak B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement genoemde doelen:

 • voor- en achternaam
 • straatnaam en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • IBAN-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SchoneBak B.V. uw persoonsgegevens?

Schone Bak B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De drie in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen wettelijke grondslagen op grond waarvan Schone Bak B.V. uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. uw toestemming; en
 2. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

Containerreiniging/Abonnementen

Bij een verkoper van Schone Bak B.V. welke bij u thuis aan de deur komt of door middel van het invullen van een webformulier op de website van Schone Bak B.V., kunt u een abonnement afsluiten voor de reiniging van uw container. De door u in te vullen gegevens zijn persoonsgegevens welke Schone Bak B.V. nodig heeft om de met u gesloten overeenkomst (zijnde het abonnement) uit te kunnen voeren. Schone Bak B.V. moet immers weten op welk adres de te reinigen container aanwezig zal zijn. Bovendien moet Schone Bak B.V. over uw adresgegevens beschikken om u de stickers, welke u op uw container dient aan te brengen, per post toe te kunnen sturen. Schone Bak B.V. vraagt u vervolgens om uw telefoonnummer en e-mailadres in te vullen om contact met u op te kunnen nemen als er omstandigheden zijn waardoor een reiniging geen doorgang kan vinden.

Nakomen wettelijke verplichting

Op het moment dat de tussen u en Schone Bak B.V. gesloten overeenkomst eindigt, wijzigt de wettelijke grondslag voor de verwerking door Schone Bak B.V. van uw persoonsgegevens. Vanaf dat moment verwerkt Schone Bak B.V. namelijk de persoonsgegevens ter nakoming van een wettelijke verplichting. Op grond van de wet heeft Schone Bak B.V. namelijk een fiscale bewaarplicht op grond waarvan wij onze administratie (waaronder de debiteuren- en crediteurenadministratie) ten minste zeven jaar moeten bewaren.

Contactformulier

Schone Bak B.V. biedt op haar website de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van het invullen van een contactformulier. Op dit contactformulier vraagt Schone Bak B.V. u diverse gegevens in te vullen om uw vraag vervolgens in behandeling te kunnen nemen. De door u in te vullen persoonsgegevens worden door Schone Bak B.V. verwerkt voor de volgende doelen:

 • uw naam: om het antwoord te kunnen personaliseren;
 • e-mailadres: om het antwoord aan u te kunnen versturen;
 • telefoonnummer: om contact met u op te nemen om nadere informatie ter beantwoording van uw vraag te kunnen opvragen dan wel om na te gaan of wij uw vraag naar wens hebben beantwoord. Het is overigens niet verplicht om dit veld in te vullen.

Sollicitatie

Als u aan Schone Bak B.V. een (open) sollicitatiebrief stuurt, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons via de e-mail of (telefoon)gesprekken aan ons verstrekt om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert.

Verstrekking aan derden

Het kan nodig zijn dat Schone Bak B.V. uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Schone Bak B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, als dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Schone Bak B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Schone Bak B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schone Bak B.V. kan ook verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Schone Bak B.V. haar medewerking.

Schone Bak B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor doorgifte.

Bezoek aan de website van Schone Bak B.V.

Als u de website van Schone Bak B.V. bezoekt, registeren wij uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet gebruikt met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Schone Bak B.V. houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de website van Schone Bak B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Schone Bak B.V. klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Schone Bak B.V. maakt op haar website ook gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website van Schone Bak B.V. wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat [naam bedrijf] uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veilinginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe gaat Schone Bak B.V. met uw persoonsgegevens om en hoe worden deze beveiligd?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaat Schone Bak B.V. met uw persoonsgegevens om. Schone Bak B.V. verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

Schone Bak B.V. hecht ook veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en daarmee misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Iedere medewerker van Schone Bak B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Schone Bak B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@schonebak.nu.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door SchoneBak B.V. worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. Dit kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Schone Bak B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens:

ABONNEMENTEN
Personalia

Grondslag: ter uitvoering overeenkomst en ter nakoming wettelijke verplichting
Bewaartermijn: zeven jaar na einde overeenkomst

Adres

Grondslag: ter uitvoering overeenkomst en ter nakoming wettelijke verplichting
Bewaartermijn: zeven jaar na einde overeenkomst

E-mailadres

Grondslag: ter uitvoering overeenkomst en ter nakoming wettelijke verplichting
Bewaartermijn: zeven jaar na einde overeenkomst

Telefoonnummer

Grondslag: ter uitvoering overeenkomst en ter nakoming wettelijke verplichting
Bewaartermijn: zeven jaar na einde overeenkomst


CONTACTFORMULIER

Personalia
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zes maanden na het volledig afwikkelen / beantwoorden van de vraag.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Schone Bak B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

1. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Schone Bak B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen middels dit Privacy Statement.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

2. Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Schone Bak B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke (categorieën) persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

3. Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

4. Recht op verwijdering van de gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

5. Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door [naam bedrijf] onrechtmatig is.

6. Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Schone Bak B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

7. Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@schonebak.nu of door een brief aan ons adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

SchoneBak B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.schonebak.nu.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

SchoneBak B.V.
Stokhorstlaan 78
7531 JG Enschede

Mail: info@schonebak.nu

Telefoon: 0541-531999

Volg ons ook op


SchoneBak.nu is partner van:

SchoneBak.nu
T 0541 531 999
E info@schonebak.nu

KVK 08124872
Btw NL813168405B01

 

Brandits logo